Ordningsregler

Ordningsregler under lanet

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa Terabits gällande regler. Terabit förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på hemsidan.

§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från Terabits crew.

2) BILJETTER

§ 2.1 Varje biljett är giltig för en persons inträde med en dator till evenemanget. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen.

§ 2.2 Armband skall visas upp för crew varje gång man passerar kontrollen. Eventuellt försök till fusk med armband kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.

§ 2.3 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.

§ 2.4 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer bokad biljett gälla för nästa evenemang, alternativt att återbetalas till den person som beställt biljetterna.

§ 2.5 Vid bokning är man skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

§ 2.6 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.

§ 2.7 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras inte.

3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

§ 3.1 Deltagande i evenemanget Terabit sker på egen risk.

§ 3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt.

§ 3.3 Terabit är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med Terabit, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.

§ 3.4 Terabit ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!

4) EL OCH NÄTVERK

§ 4.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Terabits crew försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.

§ 4.2 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller.

§ 4.3 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.

§ 4.4 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket, så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat.

§ 4.5 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla ska ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

5) ÖVRIGT

§ 5.1 Alkohol och droger hör inte hemma på Terabit. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området.

§ 5.2 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.

§ 5.3 Allt kablage tillhörande Terabit får ej vidröras eller modifieras.

§ 5.4 Rekomenderad ålder för att deltaga på Terabit är 15år, om deltagaren är under 18 år skall målsman ska informeras om dessa regler.

§ 5.5 Brott mot svensk lag leder till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

§ 5.6 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom event området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Terabit.

§ 5.7 Du måste kontinuerligt städa din plats och lägga pant burkar på rätt plats. Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de säckar som står uppställda för detta ändamål.

§ 5.8 Terabit har rätt att sätta upp nätverkskameror för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför Terabit på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild.